دریافت گواهینامه استاندارد ISO 10015:1999

دریافت گواهینامه استاندارد ISO 10015:1999

تاریخ :1396/04/03
استاندارد ايزو 10015 به عنوان يکي از مهــم ترين و جامع ترين استانداردهاي حوزه آموزش و بهسازي منابع انساني سـازمانها مطرح مي باشد و اين اسـتاندارد

به لحـاظ رويـکرد در نيــل به امـور و برنـامه هاي سيســـتمي در فرايــند آمــوزش ، متــوليان آمـوزش سـازمانها را به واســـطه جذابيـت هاي فني و منــطقي آن به

استقرار اين استاندارد تشويق مي نمايد.

شرکت ایمــن روانسـاز صنعـت با تلاش و پیگیری همکاران و رعایت الزامات استاندارد بین المللی موفق به اخذ گواهینامه ISO 10015:1999

در حوزه آموزش و بهسازي منابع انساني گردید.

امید است با بکارگیری این استاندارد شاهد رشد کمی و کیفی ارائه خدمات به هموطنان عزیز باشیم.بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک