کسب تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

کسب تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تاریخ :1395/05/28
شرکت ایمـــن روانســـاز صنعت، موفق به اخذ تنـــدیس واحد نمـــونه حمایت از حقــوق مصرف کننـــدگان،

پس از بررسی کمیته محترم فنی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اداره صنعت،معدن و تجارت گردید.

این موفقیت ارزشمند را به تمامی مصرف کننــدگان محترم و خانواده زیرول تبریک گفته و متعهد می شویم

که تمــــامی تلاش خود را در راستـــای افزایـش میزان رضایتمنــدی مصرف کننــــدگان محتــــرم بکار گیــــریم.

بازگشت


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک