تعريف مشخصات عمده روغن

تعریف مشخصات عمده روغن
 
گرانروی (viscosity):
مقاومتی که سیالات در برابر جاری شدن،به علت اصطکاک داخلی بین مولکول ها از خود نشان می دهند،گرانروی (ویسکوزیته) نامیده می شود.
گرانروی روغن با تغییر دمای آن،تغییر می کند و هر چه روغن گرم تر شود ،گرانروی آن کمتر می گردد.از این رو همواره باید گرانروی روغن معمولا در دمای ۴۰ و۱۰۰ درجه سانتیگراد اندازه گیری می شود.
 
شاخص گرانروی (Viscosity Index):
شاخص گرانروی (VI) نشانگر میزان تغییرات گرانروی نسبت به تغییرات دمااست.هر چه رقم شاخص گرانروی روغنی بزرگتر باشد در اثر تغییر دما،گرانروی روغن کمتر تغییر می کند و بر عکس.
 
نقطه ریزش: (Pour point)
پائین ترین دمایی را که روغن در آن دما هنوز می تواند جاری شود.نقطه ریزش می نامند.
 
نقطه اشتعال (Flash Point):
نقطه اشتعال،پائین ترین دمایی است که در آن،روغن به اندازه کافی به بخار تبدیل می شود و با هوا یک مخلوط قابل اشتعال می سازد.به طوری که با نزدیک کردن شعله آتش،روغن در یک لحظه مشتعل و سپس خاموش گردد.این ازمایش برای اندازه گیری میزان آتش گیری و فرار بودن روغن صورت می گیرد.
 
نقطه احتراق (Fire point):
نقطه احتراق پائین ترین دمایی است که در آن روغن به اندازه ای بخار کند که با نزدیک کردن شعله مشتعل شود و این اشتعال مدتی ادامه یابد.
نقطه احتراق معمولا حدود ۱۵ درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه اشتعال است از این رو اندازه گیری و ذکر نمی گردد.
 
چگالی و دانسیته (Density):
دانسیته برابر است با جرم یک سانتیمتر مکعب از روغن در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد که بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب بیان می شود.کاربرد این مشخصه تبدیل وزن به حجم و بالعکس در محاسبات حمل و نقل فرآورده های نفتی است.برای این منظور از چگالی نسبی نیز که عبارتست از نسبت وزن مخصوص روغن به وزن مخصوص آب در دمای معین ۶۰F/۶۰F استفاده می شود.


کلیه حقوق این وبسایت محفوظ و متعلق به شرکت ایمن روانساز صنعت می باشد نماد الکترونیک